Thiết bị điều khiển cầu trục

Thiết bị điều khiển cầu trục bắt buộc phải có trong bất kỳ nhà xưởng nào. Thiết bị điều khiển cầu trục có thể loại điều khiển từ xa hoặc điều khiển có dây.