Ray C cầu trục

Ray C cầu trục dùng để dẫn cáp điện cho cầu trục vận hành. Ray C cầu trục thường được Công ty Tuấn Đạt cấp khách hàng dùng cho hệ điện ngang cầu trục.