Cổ góp điện

Cổ góp điện dùng cho cầu trục gọi là cổ góp điện cầu trục. Thường cổ góp điện được gắn với tên ứng dụng của nó như cổ góp điện máy đóng gói, cổ rulo, ...